ÚVOD   |   ČLÁNKY   |   2% Z DANE

Zverejnenie použitia prijatých 2% z dane

Kedy a za akých podmienok sa organizácie týka povinnosť zverejniť použitie prijatých 2% z dane? Dozviete sa v tomto článku.

Zverejnenie použitia prijatých 2% z dane

Kedy a za akých podmienok sa organizácie týka povinnosť zverejniť použitie prijatých 2% z dane? Dozviete sa v tomto článku.

Zverejnenie použitia prijatých 2% z dane

(Aktualizované 17.04.2024) Je vaša organizácia prijímateľom 2% zo zaplatenej dane? Potom sa Vás problematika zverejnenia použitia 2% bude určite týkať. Predmetnú povinnosť majú organizácie, ktoré prijali 2% zo zaplatenej dane vo výške viac ako 3 320 Eur a to súhrnne v jednom kalendárnom roku. Do tejto sumy sa nezaratúvajú financie z iných zdrojov ako sú napríklad dary, sponzorské a podobne.

Ak ste teda organizáciou, ktorá prijala viac ako 3 320 Eur, ste povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. Toto zverejnenie obsahuje:

1. Účel použitia 
2. Výšku použitého podielu zaplatenej dane
3. Spôsob použitia
4. Výdavky priamo súvisiace s prevádzkou organizácie (nepovinné)

zverejnenie použitia prijatých 2% z dane

V prípade, ak organizácia prijala z 2% zo zaplatenej dane súhrnne v jednom kalendárnom roku viac ako 35 000 Eur, musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. V takom prípade obsahuje zverejnenie použitia prijatých 2% z dane aj výrok audítora. Pre lepšiu predstavu prikladáme nižšie konkrétne zverejnenie z Obchodného vestníka.


Do kedy som povinný zverejniť špecifikáciu použitia prijatých 2% z dane?

Vykonať zverejnenie špecifikácie použitia prijatých 2% zo zaplatenej dane ste v zákonom stanovenej lehote a to do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov. Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR vždy do 31. januára bežného roka. 


Príklad:
Občianske združenie prijalo 2% z dane počas roka 2022. V januári 2023 Ministerstvo financií zverejnilo ročný prehľad prijímateľov 2% zo zaplatenej dane. Občianske združenie je teda povinné zverejniť špecifikáciu použitia 2% do 16 mesiacov od januára 2023 tzn. najneskôr do 31. mája 2024.

Aké sú sankcie za porušenie tejto povinnosti?

Ak organizácia nesplní povinnosť a nezverejní špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku alebo ju zverejní až po zákonom určenej lehote ktorá je 31. máj daného roka, organizácia nebude môcť nasledujúci rok zbierať 2% z dane nakoľko notárska komora nezaradí organizáciu do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k nesplneniu tejto povinnosti.


Zákonná úprava týkajúca sa problematiky 2% sa môže javiť ako komplikovaná, najmä čo sa týka lehôt, do kedy treba vykonať zverejnenie špecifikácie, ako to urobiť a pod. V prípade nejasností je Aliancia neziskových organizácii Slovenska pripravená Vám poskytnúť kvalifikovanú pomoc.


Súvisiace články:

Na aký účel sa môžu použiť 2% z dane?
Do kedy je potrebné použiť 2% z dane?

(Aktualizované 17.04.2024) Je vaša organizácia prijímateľom 2% zo zaplatenej dane? Potom sa Vás problematika zverejnenia použitia 2% bude určite týkať. Predmetnú povinnosť majú organizácie, ktoré prijali 2% zo zaplatenej dane vo výške viac ako 3 320 Eur a to súhrnne v jednom kalendárnom roku. Do tejto sumy sa nezaratúvajú financie z iných zdrojov ako sú napríklad dary, sponzorské a podobne.

zverejnenie použitia 2% dane

 

Ak ste teda organizáciou, ktorá prijala viac ako 3 320 Eur, ste povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku. Toto zverejnenie obsahuje:

1. Účel použitia 

2. Výšku použitého podielu zaplatenej dane

3. Spôsob použitia

4. Výdavky priamo súvisiace s prevádzkou organizácie (nepovinné)

 

V prípade, ak organizácia prijala z 2% zo zaplatenej dane súhrnne v jednom kalendárnom roku viac ako 35 000 Eur, musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. V takom prípade obsahuje zverejnenie použitia prijatých 2% z dane aj výrok audítora. Pre lepšiu predstavu prikladáme nižšie konkrétne zverejnenie z Obchodného vestníka.

 

 

Do kedy som povinný zverejniť špecifikáciu použitia prijatých 2% z dane?

 

Vykonať zverejnenie špecifikácie použitia prijatých 2% zo zaplatenej dane ste v zákonom stanovenej lehote a to do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov. Ročný prehľad prijímateľov za predchádzajúci rok zverejňuje Finančné riaditeľstvo SR vždy do 31. januára bežného roka. 

 

Príklad:
Občianske združenie prijalo 2% z dane počas roka 2022. V januári 2023 Ministerstvo financií zverejnilo ročný prehľad prijímateľov 2% zo zaplatenej dane. Občianske združenie je teda povinné zverejniť špecifikáciu použitia 2% do 16 mesiacov od januára 2023 tzn. najneskôr do 31. mája 2024.

 

Aké sú sankcie za porušenie tejto povinnosti?

 

Ak organizácia nesplní povinnosť a nezverejní špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku alebo ju zverejní až po zákonom určenej lehote ktorá je 31. máj daného roka, organizácia nebude môcť nasledujúci rok zbierať 2% z dane nakoľko notárska komora nezaradí organizáciu do zoznamu prijímateľov na obdobie jedného roka nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k nesplneniu tejto povinnosti.

 

Zákonná úprava týkajúca sa problematiky 2% sa môže javiť ako komplikovaná, najmä čo sa týka lehôt, do kedy treba vykonať zverejnenie špecifikácie, ako to urobiť a pod. V prípade nejasností je Aliancia neziskových organizácii Slovenska pripravená Vám poskytnúť kvalifikovanú pomoc.

 

Súvisiace články:

Na aký účel sa môžu použiť 2% z dane?

Do kedy je potrebné použiť 2% z dane?