ÚVOD   |   ČLÁNKY   |   2% Z DANE

Na aký účel sa môžu použiť 2% z dane?

Vyzbierali ste financie z 2% z dane a zaujíma vás na čo môžu byť tieto financie použité? Dozviete sa v tomto článku.

Na aký účel sa môžu použiť 2% z dane?

Vyzbierali ste financie z 2% z dane a zaujíma vás na čo môžu byť tieto financie použité? Dozviete sa v tomto článku.

Jednou zo základných povinností organizácie, ktorá prijala podiel zo zaplatenej dane, tzv. 2% z dane, je použiť prijaté 2% z dane v zmysle zákona. Organizácia môže použiť podiely zaplatenej dane len na účely, ktoré sú v súlade s jeho predmetom činnosti a zároveň sú vymenované v zákona č. 595/2003 Z.z.  o dani z príjmov. 

V zmysle uvedeného zákona, sa môžu financie získané z 2 % dane použiť na nasledovné účely:

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b) podpora a rozvoj športu,
c) poskytovanie sociálnej pomoci,
d) zachovanie kultúrnych hodnôt,
e) podpora vzdelávania,
f) ochrana ľudských práv,
g) ochrana a tvorba životného prostredia,
h) veda a výskum,
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

Povinnosťou prijímateľa zároveň je, aby vyššie uvedené účely boli predmetom jeho činnosti, inými slovami aby tieto zákonom vymedzené účely mal zapracované aj vo svojej zriaďovacej listine (stanovy, štatút...). Povinnosťou prijímateľa nie je mať od slova do slova uvedené účely v stanovách alebo štatúte, tak ako ich zákon vymedzuje. Činnosť a ciele uvedené v dokumente, ktorou sa organizácia riadi (stanovy, štatút...) musia byť na účely použitia 2% v priamom vzťahu s už vyššie uvedenými zákonnými účelmi. 

na aký účel možno použiť 2% z dane

Príklad:
Občianske združenie prevádzkuje centrum voľného času. V zmysle stanov má okrem iného medzi cieľmi uvedenú nasledovnú činnosť: „Organizovať, zabezpečovať a rozvíjať vzdelávacie, voľnočasové, záujmové a športové aktivity pre deti, mládež ako aj dospelých a aktívne formovať a vypĺňať ich voľný čas“. Občianske združenie môže vyzbierané 2% z dane použiť na svoju činnosť prevádzky centra voľného času, nakoľko táto spadá pod jednu z činností ktoré vymedzuje zákon, a to „podpora vzdelávania“.


Organizácie môžu vyzbierané 2% z dane darovať fyzickej osobe alebo inej právnickej osobe. V prípade, ak organizácia daruje 2% z dane alebo časť z nich inej právnickej osobe, zodpovedá za použitie podielu zaplatenej dane na účely vymedzené v zákone o dani z príjmov samotná organizácia. Organizácia je povinná preukázať použitie 2% z dane dokladmi tejto inej právnickej osoby. Iná právnická osoba je povinná použiť takto prijatý podiel zaplatenej dane len na účely vymedzené v zákone o dani z príjmov, uvedené vyššie pod písmenami a) až i).


Príklad:
Neziskové organizácia Alfa darovala financie ktoré vyzbierala na 2% z dane Neziskovej organizácii Beta. Nezisková organizácia Beta je povinná použiť tieto darované financie na účely, ktoré sú v súlade s jej predmetom činnosti a zároveň sú vymenované v zákone o dani z príjmov, uvedené vyššie pod písmenami a) až i) a tak nakúpila športové pomôcky. Nezisková organizácia Beta je povinná odovzdať kópiu dokladov (bločky alebo faktúry) Neziskovej organizácií Alfa.


Súvisiace články:

Zverejnenie použitia prijatých 2% z dane
Do kedy je potrebné použiť 2% z dane?

Jednou zo základných povinností organizácie, ktorá prijala podiel zo zaplatenej dane, tzv. 2% z dane, je použiť prijaté 2% z dane v zmysle zákona. Organizácia môže použiť podiely zaplatenej dane len na účely, ktoré sú v súlade s jeho predmetom činnosti a zároveň sú vymenované v zákona č. 595/2003 Z.z.  o dani z príjmov. 

na aký účel je možné použiť dve percentá z dane

 

V zmysle uvedeného zákona, sa môžu financie získané z 2 % dane použiť na nasledovné účely:

a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,

b) podpora a rozvoj športu,

c) poskytovanie sociálnej pomoci,

d) zachovanie kultúrnych hodnôt,

e) podpora vzdelávania,

f) ochrana ľudských práv,

g) ochrana a tvorba životného prostredia,

h) veda a výskum,

i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

 

Povinnosťou prijímateľa zároveň je, aby vyššie uvedené účely boli predmetom jeho činnosti, inými slovami aby tieto zákonom vymedzené účely mal zapracované aj vo svojej zriaďovacej listine (stanovy, štatút...). Povinnosťou prijímateľa nie je mať od slova do slova uvedené účely v stanovách alebo štatúte, tak ako ich zákon vymedzuje. Činnosť a ciele uvedené v dokumente, ktorou sa organizácia riadi (stanovy, štatút...) musia byť na účely použitia 2% v priamom vzťahu s už vyššie uvedenými zákonnými účelmi. 

 

Príklad:
Občianske združenie prevádzkuje centrum voľného času. V zmysle stanov má okrem iného medzi cieľmi uvedenú nasledovnú činnosť: „Organizovať, zabezpečovať a rozvíjať vzdelávacie, voľnočasové, záujmové a športové aktivity pre deti, mládež ako aj dospelých a aktívne formovať a vypĺňať ich voľný čas“. Občianske združenie môže vyzbierané 2% z dane použiť na svoju činnosť prevádzky centra voľného času, nakoľko táto spadá pod jednu z činností ktoré vymedzuje zákon, a to „podpora vzdelávania“.

 

Organizácie môžu vyzbierané 2% z dane darovať fyzickej osobe alebo inej právnickej osobe. V prípade, ak organizácia daruje 2% z dane alebo časť z nich inej právnickej osobe, zodpovedá za použitie podielu zaplatenej dane na účely vymedzené v zákone o dani z príjmov samotná organizácia. Organizácia je povinná preukázať použitie 2% z dane dokladmi tejto inej právnickej osoby. Iná právnická osoba je povinná použiť takto prijatý podiel zaplatenej dane len na účely vymedzené v zákone o dani z príjmov, uvedené vyššie pod písmenami a) až i).

 

Príklad:
Neziskové organizácia Alfa darovala financie ktoré vyzbierala na 2% z dane Neziskovej organizácii Beta. Nezisková organizácia Beta je povinná použiť tieto darované financie na účely, ktoré sú v súlade s jej predmetom činnosti a zároveň sú vymenované v zákone o dani z príjmov, uvedené vyššie pod písmenami a) až i) a tak nakúpila športové pomôcky. Nezisková organizácia Beta je povinná odovzdať kópiu dokladov (bločky alebo faktúry) Neziskovej organizácií Alfa.

 

Súvisiace články:

Zverejnenie použitia prijatých 2% z dane

Do kedy je potrebné použiť 2% z dane?