ÚVOD   |   ČLÁNKY   |   ÚČTOVNÉ UZÁVIERKY

Účtovné závierky neziskových organizácií už len elektronicky

Od 1. januára 2022 musia občianske združenia alebo iné mimovládne neziskové organizácie ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe.

Účtovné závierky neziskových organizácií už len elektronicky

Od 1. januára 2022 musia občianske združenia alebo iné mimovládne neziskové organizácie ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe.

Občianskym združeniam alebo iným mimovládnym neziskovým organizáciám vznikla od 1. januára 2022 nová zákonná povinnosť, ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Neziskové organizácie, resp. neziskové účtovné jednotky (napr. občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podobne) majú od 1. januára 2022 povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty (správa audítora, výročná správa) iba v elektronickej podobe aj v prípade uloženia dokumentov za predchádzajúce účtovné obdobia. Účtovná závierka sa do registra účtovných závierok ukladá prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

účtovné závierky neziskoviek už len elektronicky


Ktoré organizácie nemusia ukladať účtovné dokumenty elektronicky?

Ukladať účtovné dokumenty (elektronicky, ani listinne) nie je povinné občianske združenie alebo iná mimovládna nezisková organizácia, ktorá nemá povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, overenia účtovnej závierky audítorom alebo jej to neustanovuje osobitný predpis. 

Finančná správa zároveň upozorňuje, že daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je naďalej možné podať aj v listinnej podobe, ak organizácia nie je povinná doručovať elektronicky.


Postup pri ukladaní účtovných závierok občianskych združení alebo iných mimovládnych neziskových organizácií elektronicky od 1.1.2022

Na splnenie danej povinnosti sú na portáli finančnej správy k dispozícii elektronické formuláre. Ich použitie závisí od skutočnosti, či nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a tiež od typu podávaného účtovného dokumentu. Organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva použije pri podávaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začalo do 31.12.2021 (napr. pri podávaní účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 u účtovnej jednotky s účtovným obdobím kalendárny rok) formulár pod označením UZNO. Pri podávaní výročnej správy a správy audítora má k dispozícii formulár VP-UVNOv21, bez ohľadu na to, za aké účtovné obdobie je výročná správa a správa audítora zostavená.

Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva použije pri podávaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začalo do 31.12.2021 formulár UZNUJ a pri podávaní výročnej správy a správy audítora VP-UVNUJv21. Elektronické formuláre, ktoré sú zverejnené na portáli finančnej správy, pod označením UZNOv21 a UZNUJv21 sa použijú v prípadoch ukladania účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie, ktoré začalo po 1.1.2022.


Účtovné závierky subjektov verejnej správy

V prípade subjektov verejnej správy (SVS) sa účtovné dokumenty doručujú prostredníctvom systému štátnej pokladnice, pod ktorým rozumieme Centrálny konsolidačný systém a Rozpočtový informačný systém pre samosprávu. Ak je účtovná jednotka SVS, je povinná podávať riadnu účtovnú závierku a dokumenty s ňou súvisiace cez príslušný informačný systém Ministerstva financií (MF) SR. Rovnaká povinnosť platí aj v prípade mimoriadnej účtovnej závierky. 

Portál FS nepovolí účtovnej jednotke, ktorá je SVS, vykonať podanie. Overenie, či účtovná jednotka je SVS, sa vykoná na stránke Štatistického úradu SR v časti Databázy - Subjekty verejnej správy. V prípade, že SVS je v konkurze alebo v likvidácii a podáva priebežnú účtovnú závierku, podáva ju cez portál FS v termíne na podanie daňového priznania.


Súvisiace články:

Aké sú rozdiely medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou?
Musia občianske združenia a iné neziskové organizácie požiadať o pridelenie DIČ?

Občianskym združeniam alebo iným mimovládnym neziskovým organizáciám vznikla od 1. januára 2022 nová zákonná povinnosť, ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty iba v elektronickej podobe. Do registra účtovných závierok ich je potrebné ukladať prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Neziskové organizácie, resp. neziskové účtovné jednotky (napr. občianske združenia, cirkvi a náboženské spoločnosti, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, neinvestičné fondy, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a podobne) majú od 1. januára 2022 povinnosť ukladať účtovné závierky a ostatné účtovné dokumenty (správa audítora, výročná správa) iba v elektronickej podobe aj v prípade uloženia dokumentov za predchádzajúce účtovné obdobia. Účtovná závierka sa do registra účtovných závierok ukladá prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

účtovné závierky neziskoviek už len elektronicky


Ktoré organizácie nemusia ukladať účtovné dokumenty elektronicky?

Ukladať účtovné dokumenty (elektronicky, ani listinne) nie je povinné občianske združenie alebo iná mimovládna nezisková organizácia, ktorá nemá povinnosť predkladať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb, overenia účtovnej závierky audítorom alebo jej to neustanovuje osobitný predpis. 

Finančná správa zároveň upozorňuje, že daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb je naďalej možné podať aj v listinnej podobe, ak organizácia nie je povinná doručovať elektronicky.


Postup pri ukladaní účtovných závierok občianskych združení alebo iných mimovládnych neziskových organizácií elektronicky od 1.1.2022

Na splnenie danej povinnosti sú na portáli finančnej správy k dispozícii elektronické formuláre. Ich použitie závisí od skutočnosti, či nezisková organizácia účtuje v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva a tiež od typu podávaného účtovného dokumentu. Organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva použije pri podávaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začalo do 31.12.2021 (napr. pri podávaní účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 u účtovnej jednotky s účtovným obdobím kalendárny rok) formulár pod označením UZNO. Pri podávaní výročnej správy a správy audítora má k dispozícii formulár VP-UVNOv21, bez ohľadu na to, za aké účtovné obdobie je výročná správa a správa audítora zostavená.

Nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva použije pri podávaní účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začalo do 31.12.2021 formulár UZNUJ a pri podávaní výročnej správy a správy audítora VP-UVNUJv21. Elektronické formuláre, ktoré sú zverejnené na portáli finančnej správy, pod označením UZNOv21 a UZNUJv21 sa použijú v prípadoch ukladania účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobie, ktoré začalo po 1.1.2022.


Účtovné závierky subjektov verejnej správy

V prípade subjektov verejnej správy (SVS) sa účtovné dokumenty doručujú prostredníctvom systému štátnej pokladnice, pod ktorým rozumieme Centrálny konsolidačný systém a Rozpočtový informačný systém pre samosprávu. Ak je účtovná jednotka SVS, je povinná podávať riadnu účtovnú závierku a dokumenty s ňou súvisiace cez príslušný informačný systém Ministerstva financií (MF) SR. Rovnaká povinnosť platí aj v prípade mimoriadnej účtovnej závierky. 

Portál FS nepovolí účtovnej jednotke, ktorá je SVS, vykonať podanie. Overenie, či účtovná jednotka je SVS, sa vykoná na stránke Štatistického úradu SR v časti Databázy - Subjekty verejnej správy. V prípade, že SVS je v konkurze alebo v likvidácii a podáva priebežnú účtovnú závierku, podáva ju cez portál FS v termíne na podanie daňového priznania.

Súvisiace články

Aké sú rozdiely medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou?

Musia občianske združenia a iné neziskové organizácie požiadať o pridelenie DIČ?