ÚVOD   |   ČLÁNKY   |   ŽIADOSŤ O PRIDELENIE DIČ

Musia občianske združenia a iné neziskové organizácie požiadať o pridelenie DIČ?

Kedy sú občianske združenia alebo iné neziskové organizácie povinné požiadať o pridelenie DIČ a čo vlastne táto skratka znamená?

Musia občianske združenia a iné neziskové organizácie požiadať o pridelenie DIČ?

Kedy sú občianske združenia alebo iné neziskové organizácie povinné požiadať o pridelenie DIČ a čo vlastne táto skratka znamená?

Skratka DIČ označuje daňové identifikačné číslo a prideľuje ho správca dane, čiže miestne príslušný daňový úrad. Ide o jedinečné desaťmiestne číslo, ktorým sa preukazuje daňový subjekt v styku s daňovým úradom. DIČ musia mať povinne pridelené všetci podnikatelia, teda aj fyzické osoby (živnostníci) a aj právnické osoby (firmy). Občianske združenia alebo iné neziskové organizácie nie sú automaticky povinné zaregistrovať sa na daňovom úrade k DIČ, nakoľko sa jedná o organizácie nezaložené alebo nezriadené na podnikanie.

Organizáciami nezaloženými alebo nezriadenými na podnikanie sú najmä:
   • Občianske združenia
   • Neziskové organizácie poskytujúce všeobecnoprospešné služby
   • Nadácie
   • Neinvestičné fondy
   • Záujmové združenia právnických osôb
   • Odborové organizácie
   • Poľovnícke organizácie
   • Profesijné komory
   • Politické strany a politické hnutia
   • Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti
   • Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov


Organizáciám nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie vznikne povinnosť zaregistrovať sa k DIČ iba v dvoch prípadoch:

1. ak organizácia získa na území Slovenskej republiky povolenie na podnikanie resp. osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Lehota na splnenie tejto povinnosti je do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom organizácia získala oprávnenie na podnikanie. Za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie sa považuje deň, keď je oprávnená začať podnikať, tzn. dňom ktorý je uvedený na osvedčení o živnostenskom oprávnení.

2. ak organizácia zamestnáva a teda vypláca mzdu zo závislej činnosti (napríklad predsedovi). Lehota na splnenie povinnosti zaregistrovať sa k DIČ je do konca nasledujúceho mesiaca od kedy jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať.

Organizácie okrem vyššie uvedených prípadov, kedy je registrácia k DIČ povinná, môžu požiadať o pridelenie DIČ aj dobrovoľne. 

žiadosť o pridelenie DIČ občianskych združení a iných neziskoviek


Príklady z praxe:

Otázka: Novozaložené občianske združenie Alfa, o.z. vzniklo dňa 1.5.2022 zápisom do registra mimovládnych neziskových organizácií.  Musíme združenie hneď zaregistrovať na daňovom úrade k DIČ? 
Odpoveď: Nie, nemusí hneď po vzniku požiadať daňový úrad o pridelenie DIČ. Združenie je povinné oň požiadať iba ak má zamestnancov a vypláca mzdu alebo ak požiadali okresný úrad o vydanie povolenia na podnikanie a teda majú vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. V ostatných prípadoch je to len dobrovoľné.

Otázka: Občianske združenie  Beta, o.z., so sídlom v Trenčíne, uzatvorilo pracovnú zmluvu so štatutárom – predsedom združenia dňa 15.5.2022.  Musíme združenie zaregistrovať na daňovom úrade k DIČ a dokedy? 
Odpoveď: Áno, združenie Beta, o.z. musí požiadať o pridelenie DIČ príslušný daňový úrad podľa miesta sídla, tzn. daňový úrad Trenčín, a to najneskôr do 30.6.2022.

Otázka: Občianske združenie Gama, o.z., so sídlom v Trnave, chce podnikať a preto požiadalo Okresný úrad Trnava o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení bolo vydané dňa 20.5.2022. Musíme združenie zaregistrovať na daňovom úrade k DIČ a dokedy?
Odpoveď: Áno, združenie Gama, o.z. musí požiadať o pridelenie DIČ príslušný daňový úrad podľa miesta sídla, tzn. daňový úrad Trnava, a to najneskôr do 30.6.2022.

Otázka: Občianske združenie Delta, o.z., so sídlom v Trnave, chce podávať daňové priznanie, ale nemá doposiaľ pridelené DIČ. Musí sa združenie zaregistrovať na daňovom úrade k DIČ aby mohlo podať daňové priznanie?
Odpoveď: Nie, nemusí. Združenie Delta, o.z. môže podať daňové priznanie aj bez prideleného DIČ.


Súvisiace články:

Aké sú rozdiely medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou?

Skratka DIČ označuje daňové identifikačné číslo a prideľuje ho správca dane, čiže miestne príslušný daňový úrad. Ide o jedinečné desaťmiestne číslo, ktorým sa preukazuje daňový subjekt v styku s daňovým úradom. DIČ musia mať povinne pridelené všetci podnikatelia, teda aj fyzické osoby (živnostníci) a aj právnické osoby (firmy). Občianske združenia alebo iné neziskové organizácie nie sú automaticky povinné zaregistrovať sa na daňovom úrade k DIČ, nakoľko sa jedná o organizácie nezaložené alebo nezriadené na podnikanie.

Organizáciami nezaloženými alebo nezriadenými na podnikanie sú najmä:

•Občianske združenia

•Neziskové organizácie poskytujúce všeobecnoprospešné služby

•Nadácie

•Neinvestičné fondy

•Záujmové združenia právnických osôb

•Odborové organizácie

•Poľovnícke organizácie

•Profesijné komory

•Politické strany a politické hnutia

•Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti

•Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov


Organizáciám nezaloženým alebo nezriadeným na podnikanie vznikne povinnosť zaregistrovať sa k DIČ iba v dvoch prípadoch:

1. ak organizácia získa na území Slovenskej republiky povolenie na podnikanie resp. osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Lehota na splnenie tejto povinnosti je do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom organizácia získala oprávnenie na podnikanie. Za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie sa považuje deň, keď je oprávnená začať podnikať, tzn. dňom ktorý je uvedený na osvedčení o živnostenskom oprávnení.

2. ak organizácia zamestnáva a teda vypláca mzdu zo závislej činnosti (napríklad predsedovi). Lehota na splnenie povinnosti zaregistrovať sa k DIČ je do konca nasledujúceho mesiaca od kedy jej vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať.

Organizácie okrem vyššie uvedených prípadov, kedy je registrácia k DIČ povinná, môžu požiadať o pridelenie DIČ aj dobrovoľne. 

žiadosť o pridelenie DIČ občianskych združení a neziskoviek


Príklady z praxe:

Otázka: Novozaložené občianske združenie Alfa, o.z. vzniklo dňa 1.5.2022 zápisom do registra mimovládnych neziskových organizácií.  Musíme združenie hneď zaregistrovať na daňovom úrade k DIČ? 

Odpoveď: Nie, nemusí hneď po vzniku požiadať daňový úrad o pridelenie DIČ. Združenie je povinné oň požiadať iba ak má zamestnancov a vypláca mzdu alebo ak požiadali okresný úrad o vydanie povolenia na podnikanie a teda majú vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. V ostatných prípadoch je to len dobrovoľné.

Otázka: Občianske združenie  Beta, o.z., so sídlom v Trenčíne, uzatvorilo pracovnú zmluvu so štatutárom – predsedom združenia dňa 15.5.2022.  Musíme združenie zaregistrovať na daňovom úrade k DIČ a dokedy? 

Odpoveď: Áno, združenie Beta, o.z. musí požiadať o pridelenie DIČ príslušný daňový úrad podľa miesta sídla, tzn. daňový úrad Trenčín, a to najneskôr do 30.6.2022.

Otázka: Občianske združenie Gama, o.z., so sídlom v Trnave, chce podnikať a preto požiadalo Okresný úrad Trnava o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Osvedčenie o živnostenskom oprávnení bolo vydané dňa 20.5.2022. Musíme združenie zaregistrovať na daňovom úrade k DIČ a dokedy?

Odpoveď: Áno, združenie Gama, o.z. musí požiadať o pridelenie DIČ príslušný daňový úrad podľa miesta sídla, tzn. daňový úrad Trnava, a to najneskôr do 30.6.2022.

Otázka: Občianske združenie Delta, o.z., so sídlom v Trnave, chce podávať daňové priznanie, ale nemá doposiaľ pridelené DIČ. Musí sa združenie zaregistrovať na daňovom úrade k DIČ aby mohlo podať daňové priznanie?

Odpoveď: Nie, nemusí. Združenie Delta, o.z. môže podať daňové priznanie aj bez prideleného DIČ.

Súvisiace články

Aké sú rozdiely medzi občianskym združením a neziskovou organizáciou?