ÚVOD   |   ČLÁNKY   |   OZ A DANE

Má občianske združnie povinnosť platiť daň z príjmu z organizácie kurzov a seminárov?

Sú občianske združenia povinné platiť daň z príjmu, keď organizujú kurzy a semináre? Dozviete sa v tomto článku.

Má občianske združenie povinnosť platiť daň z príjmu z organizácie kurzov a seminárov?

Sú občianske združenia povinné platiť daň z príjmu, keď organizujú kurzy a semináre? Dozviete sa v tomto článku.

Čo hovorí zákon?

V zmysle § 20h ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník stanovy združenia určia názov, sídlo a predmet činnosti združenia, úpravu majetkových pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti, spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom.

V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ( ďalej len „Zákon o dani z príjmov“ ), predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

V zmysle § 12 ods. 3 Zákona o dani z príjmov daňovníkmi podľa odseku 2 sú (uvádzame len odsek a, ktorý sa predmetnej témy týka): 
a) občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;

V zmysle § 13 ods. 1 Zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené príjmy (uvádzame len odsek a a g, ktorý sa predmetnej témy týka): 
a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43;
g) z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

V zmysle § 13 ods. 2 písm. b) Zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené aj členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami.

Povinnosť OZ platiť daň z príjmu z organizovania seminárov a kurzov

Aké je teda resumé?

V zmysle vyššie uvedených citovaných ustanovení Zákona o dani z príjmov vyplýva, že pokiaľ má občianske združenie zapísanú určitú činnosť vo svojich stanovách ako predmet činnosti, tak príjmy plynúce z tejto činnosti sú od dane z príjmov oslobodené.

Preto aj príjmy súvisiace s činnosťou, ktorá je hlavným poslaním občianskeho združenia a je uvedená v jeho stanovách, sú od dane z príjmov oslobodené a občianske združenie nemá preto povinnosť platiť z takýchto príjmov daň z príjmu. Naopak, príjmy vyplývajúce z činnosti, ktorá nie je predmetom činnosti občianske združenie, už budú predmetom dane z príjmov, t.j. bude sa z nich platiť daň. 

Problém môže v praxi nastať vtedy, ak má občianske združenie živnostenské oprávnenie aj na činnosť, ktorú má zapísanú vo svojich stanovách ako činnosť združenia. Formulácia predmetu činnosti občianskeho združenia v jeho stanovách má zásadný vplyv na to, ktoré príjmy budú podliehať dani z príjmov a ktoré príjmy, naopak, nebudú podliehať dani z príjmov. V okamihu vydania živnostenského oprávnenia na určitú činnosť, aj napriek tomu, že ide o činnosť združenia vymedzenú v jeho stanovách, už takýto príjem bude podliehať dani z príjmov.

Preto je veľmi dôležité na dokladoch (faktúrach) uvádzať realizovanie seminárov/školení tak, aby z predmetu vyplývalo, že ide o činnosť, ktorá vyplýva z činností a cieľov Združenia resp. zo stanov Združenia.

Čo hovorí zákon?

V zmysle § 20h ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník stanovy združenia určia názov, sídlo a predmet činnosti združenia, úpravu majetkových pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti, spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom.

V zmysle § 12 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ( ďalej len „Zákon o dani z príjmov“ ), predmetom dane daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú príjmy z činností, ktorými dosahujú zisk alebo ktorými sa dá zisk dosiahnuť, a to vrátane príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43 a príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

V zmysle § 12 ods. 3 Zákona o dani z príjmov daňovníkmi podľa odseku 2 sú (uvádzame len odsek a, ktorý sa predmetnej témy týka): 
a) občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby;

V zmysle § 13 ods. 1 Zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené príjmy (uvádzame len odsek a a g, ktorý sa predmetnej témy týka): 
a) daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z predaja majetku, príjmov z nájomného, príjmov z reklám, príjmov z členských príspevkov, ak nie sú oslobodené podľa písmen b) až g) alebo odseku 2, príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe, príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43;
g) z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

V zmysle § 13 ods. 2 písm. b) Zákona o dani z príjmov od dane sú oslobodené aj členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami.

Povinnosť OZ platiť daň z príjmu z organizovania seminárov a kurzov

Aké je teda resumé?

V zmysle vyššie uvedených citovaných ustanovení Zákona o dani z príjmov vyplýva, že pokiaľ má občianske združenie zapísanú určitú činnosť vo svojich stanovách ako predmet činnosti, tak príjmy plynúce z tejto činnosti sú od dane z príjmov oslobodené.

Preto aj príjmy súvisiace s činnosťou, ktorá je hlavným poslaním občianskeho združenia a je uvedená v jeho stanovách, sú od dane z príjmov oslobodené a občianske združenie nemá preto povinnosť platiť z takýchto príjmov daň z príjmu. Naopak, príjmy vyplývajúce z činnosti, ktorá nie je predmetom činnosti občianske združenie, už budú predmetom dane z príjmov, t.j. bude sa z nich platiť daň. 

Problém môže v praxi nastať vtedy, ak má občianske združenie živnostenské oprávnenie aj na činnosť, ktorú má zapísanú vo svojich stanovách ako činnosť združenia. Formulácia predmetu činnosti občianskeho združenia v jeho stanovách má zásadný vplyv na to, ktoré príjmy budú podliehať dani z príjmov a ktoré príjmy, naopak, nebudú podliehať dani z príjmov. V okamihu vydania živnostenského oprávnenia na určitú činnosť, aj napriek tomu, že ide o činnosť združenia vymedzenú v jeho stanovách, už takýto príjem bude podliehať dani z príjmov.

Preto je veľmi dôležité na dokladoch (faktúrach) uvádzať realizovanie seminárov/školení tak, aby z predmetu vyplývalo, že ide o činnosť, ktorá vyplýva z činností a cieľov Združenia resp. zo stanov Združenia.