ÚVOD   |   ČLÁNKY   |   OZ A ŽIVNOSŤ

Je združenie povinné žiadať na organizovanie kurzov a seminárov živnostenské oprávnenie?

Je potrebné, aby ste ako občianske združenie mali na organizáciu kurzov a seminárov živnosť? Odpoveď sa dozviete v tomto článku.

Je združenie povinné žiadať na organizovanie kurzov a seminárov živnostenské oprávnenie?

Je potrebné, aby ste ako občianske združenie mali na organizáciu kurzov a seminárov živnosť? Odpoveď sa dozviete v tomto článku.

Čo hovorí zákon?

V zmysle § 20h ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník stanovy združenia určia názov, sídlo a predmet činnosti združenia, úpravu majetkových pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti, spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom.

V zmysle § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ), živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Povinnosť OZ žiadať živnosť na organizovanie seminárov a kurzov

Aké je resumé?

Podľa vyššie uvedených právnych predpisov platí, že „Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku“. Je pravdou, že združenie vykonáva sústavnú činnosť, prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, no ak zo znenia Stanov, je zrejmé, že tak nerobí za účelom dosiahnutia zisku a že všetky financie, ktoré sú príjmom z činností združenia slúžia výhradne na úhradu nákladov združenia a na realizovanie ďalších neziskových aktivít v zmysle stanov, združenie tým pádom nemá povinnosť žiadať na výkon a realizovanie svojich činností a aktivít živnostenské oprávnenie.

Združenie vykonáva a realizuje aktivity v zmysle svojich stanov združenia a všetky príjmy zo svojej činnosti investuje opäť iba do aktivít a činností združenia. Tiež platí, že ak združenie vykoná činnosť, z ktorej má príjem, jednorazovo alebo príležitostne, tak v takomto prípade nemožno hovoriť o podnikaní. Ani v takom prípade teda nie je potrebné získavať živnostenské oprávnenie.

Potreba získavania oprávnenia na podnikanie súvisí tiež s predmetom činnosti združenia zapísanom v jeho stanovách, ktorá je spravidla realizovaná za účelom napĺňania cieľov združenia a za týmto účelom sa aj používa prípadný získaný príjem. Pokiaľ je predmet činnosti združenia zhodný s činnosťou, ktorá je zároveň aj živnostenským podnikaním, tak potom nie je potrebné, aby na takúto činnosť združenie získavalo živnostenské oprávnenie. Ak je nejaká činnosť uvedená v stanovách ktoré sú zaevidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, tak nie je potrebné získavať na ňu oprávnenie na príslušnom Okresnom úrade (odbore živnostenského podnikania). Aj preto, ak má združenie v stanovách zapísanú vzdelávaciu činnosť a realizovanie kurzov/školení ako predmet svojej činnosti v záujme dosahovania cieľov združenia, tak na jej výkon nie je potrebné žiadať o živnostenské oprávnenie.

Čo hovorí zákon?

V zmysle § 20h ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník stanovy združenia určia názov, sídlo a predmet činnosti združenia, úpravu majetkových pomerov, vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov, orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti, spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom.

V zmysle § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu, a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Povinnosť OZ žiadať živnosť na organizovanie seminárov a kurzov

Aké je teda resumé?

Podľa vyššie uvedených právnych predpisov platí, že „Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku“. Je pravdou, že združenie vykonáva sústavnú činnosť, prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, no ak zo znenia Stanov, je zrejmé, že tak nerobí za účelom dosiahnutia zisku a že všetky financie, ktoré sú príjmom z činností združenia slúžia výhradne na úhradu nákladov združenia a na realizovanie ďalších neziskových aktivít v zmysle stanov, združenie tým pádom nemá povinnosť žiadať na výkon a realizovanie svojich činností a aktivít živnostenské oprávnenie.

Združenie vykonáva a realizuje aktivity v zmysle svojich stanov združenia a všetky príjmy zo svojej činnosti investuje opäť iba do aktivít a činností združenia. Tiež platí, že ak združenie vykoná činnosť, z ktorej má príjem, jednorazovo alebo príležitostne, tak v takomto prípade nemožno hovoriť o podnikaní. Ani v takom prípade teda nie je potrebné získavať živnostenské oprávnenie.

Potreba získavania oprávnenia na podnikanie súvisí tiež s predmetom činnosti združenia zapísanom v jeho stanovách, ktorá je spravidla realizovaná za účelom napĺňania cieľov združenia a za týmto účelom sa aj používa prípadný získaný príjem. Pokiaľ je predmet činnosti združenia zhodný s činnosťou, ktorá je zároveň aj živnostenským podnikaním, tak potom nie je potrebné, aby na takúto činnosť združenie získavalo živnostenské oprávnenie. Ak je nejaká činnosť uvedená v stanovách ktoré sú zaevidované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, tak nie je potrebné získavať na ňu oprávnenie na príslušnom Okresnom úrade (odbore živnostenského podnikania). Aj preto, ak má združenie v stanovách zapísanú vzdelávaciu činnosť a realizovanie kurzov/školení ako predmet svojej činnosti v záujme dosahovania cieľov združenia, tak na jej výkon nie je potrebné žiadať o živnostenské oprávnenie.